Thế nào là Thập Ác? 👺 👹 💀

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Thập Ác? 👺 👹 💀

Thế nào là Thập ác

Thập ác là 10 điều ác đức: ⛔️

sát sanh

trộm cướp

tà dâm

nói dối (vọng ngữ)

nói thêu dệt (ỷ ngôn)

nói lưỡi hai chiều (lưỡng thiệt)

nói lời hung ác (ác khẩu)

tham lam

sân hận

si mê (hiểu thấy sai lầm, tin mê ngoại đạo*)

(*tin mê ngoại đạo: thần tài, xin xăm, bói quẻ, bốc dịch, bấm độn, buộc tôm, đeo niệt, coi sao, cúng hạn, đốt giấy tiền vàng bạc, cúng tế tà thần…)

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert