Thế nào là Thập Thiện Nghiệp?💝

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Thập Thiện Nghiệp?💝

Thế nào là Thập Thiện Nghiệp

Thập Thiện Nghiệp là 10 nghiệp lành để tu phước: ✔️

không sát hại mà phóng sanh

không trộm cướp mà bố thí

không tà dâm mà hành động đoan chánh

không nói dối mà nói chân thật

không nói thêu dệt mà nói đúng lý

không nói lưỡi hai chiều mà nói điều hòa thuận

không nói lời hung ác mà nói lời nhã nhặn

không tham lam mà có lòng xả thí

không sân hận mà có lòng từ ái

không si mê tà kiến mà nhận hiểu sáng suốt

Người niệm Phật phải nghiêm cẩn tu giữ 10 nghiệp lành trong tâm ý, lời nói, cử chỉ và hành động, để giúp phần tăng trưởng phước hạnh và công đức trí huệ trên bước đường tìm cầu sự giải thoát. 🌷

Người tu đạo phải dùng tiếng niệm Phật A Di Đà để ngăn ngừa và trừ diệt tất cả những sân niệm, dục tưởng, tà ý sanh khởi trong từng mỗi phút giây trong cuộc sống. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert