Thế nào là Luân Hồi? ♻️ 🌐 🌀

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Luân Hồi? ♻️ 🌐 🌀

Thế nào là Luân Hồi

Luân Hồi là bánh xe quay vòng và liên tục

  • Tác động trên mọi người và mọi loài
  • Dựa trên lý Nhân Quả mà chuyển tiếp
  • Từ Nhân thành ra Quả, từ Quả thành ra Nhân mới
  • Du hành liên tục qua 6 cõi: Địa ngục, Ngạ quỷ*, Súc sanh, A Tu La**, Người, Trời (gọi là Lục Đạo).

(*Ngạ quỷ là loài quỷ đói vì cổ họng chỉ nhỏ bằng ống kim nên không thể ăn được nhiều. **A Tu La là loại thần Phi Thiên, tánh khí rất nóng nảy và hung bạo, sống ở cõi Người hoặc cõi Thiên.)

Theo định luật Luân Hồi

  • Khi chết đi không có nghĩa là đã đoạn diệt mất hẳn tất cả (đó là lối chấp đoạn)
  • Cũng không có nghĩa là linh hồn vẫn thường còn để đầu thai trở lại làm người (đó là lối chấp thường)
  • Mà là chúng nhận chịu sự chi phối trên lý Nhân Quả và luật Nghiệp Báo để chuyển tiếp đến 1 trong 6 cõi luân hồi.

Nếu khi sống

Mình gieo nhân tốt, nghiệp tốt, thì khi chết sẽ được chuyển đến cảnh giới tốt, thân tốt. Nếu khi sống, mình gieo nhân xấu, nghiệp xấu, thì khi chết sẽ bị chuyển đến cảnh giới xấu, thân xấu. Đó là định luật chuyển tiếp quay vòng của tất cả vạn vật nhân sinh nơi cõi Ta Bà.

Muốn thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi trong 6 cõi và đạt đến cảnh giới an vui vĩnh hằng

  • Thì bản thân phải tu đạo giải thoát
  • Phải gieo nhân giải thoát
  • Phải hành theo các pháp lành, ngay trong kiếp hiện tại nầy.

Con đường đưa đến sự giải thoát nhiệm mầu mà đức Phật Thích Ca đã trao dạy suốt 25 thế kỷ qua, là pháp môn Niệm Phật Tam Muội (tức là thọ trì danh hiệu Phật, tu tạo công đức và đạo hạnh, phát nguyện sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà). 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert