Thế nào là Nhân Quả? 🍊 🐣 🌞

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Nhân Quả? 🍊 🐣 🌞

Thế nào là Nhân Quả

Nhân Quả là nguyên nhânkết quả.

Hễ gieo nhân gì thì gặp quả đó.

Nếu không có nhân thì không có quả.

  • Trồng nhân tốt thì được quả tốt.
  • Trồng nhân xấu thì bị quả xấu.
  • Làm việc thiện thì được quả thiện.
  • Làm việc ác thì bị quả ác.

Sự chuyển tiếp từ Nhân để trở thành Quả do bởi các trợ duyên.

  • Nhân và Quả tiếp nối với nhau tương quan vào nhau
  • Trong nhân có quả, trong quả có nhân
  • Có nhân thì sẽ có quả, có quả thì sẽ có nhân mới.

Đó là chân lý bất biến của vũ trụ vạn thể. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert