Thế nào là Ngũ nghịch? 👹 ⛔️

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Ngũ nghịch? 👹 ⛔️

Thế nào là Ngũ nghịch

Ngũ nghịch là 5 trọng tội ác nghịch, trái với đạo lý:

giết cha

giết mẹ

giết các bậc Thánh (A La Hán)

nhiễu phá sự hòa hợp của Tăng (Ni) chúng

làm cho thân Phật chảy máu

Người phạm vào 1 trong 5 trọng tội ác nghịch trên

  • Sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián* (còn gọi là đại ngục A Tỳ).

* Vô gián, nghĩa là không có thời gian hạn định, hoặc gián đoạn, trong việc thọ nhận ngục hình nghiệp báo. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert