Thế nào là Thập Nhị Nhân Duyên? 🔄 ♻️ ⏳

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Thập Nhị Nhân Duyên? 🔄 ♻️ ⏳

Thế nào là Thập Nhị Nhân Duyên

Thập Nhị Nhân Duyên là vòng quay tiến trình của Sanh Tử.

  • Tất cả là 12 yếu tố lệ thuộc vào nhau, tác động với nhau.
  • Có nghĩa là sự phát sanh của trạng thái nầy tùy thuộc vào sự sanh khởi của trạng thái trước đó.

– Nguyên nhân chính làm chuyển động sự Sanh Tử của đời sống con người là Vô Minh, nghĩa là sự ngu mê không nhận biết được về chân lý của khổ, nguồn gốc của khổ, cứu cánh sau khi diệt khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt của khổ.

– Tùy thuộc nơi Vô Minh mà yếu tố Hành phát khởi (tức là tất cả những hành động có tác ý, đã muốn làm như vậy trong kiếp quá khứ, gây tạo ra những Nghiệp Báo tốt hoặc xấu). Nghiệp là yếu tố dẫn đưa chúng ta đi tái sanh.

– Tùy thuộc nơi Hành mà phát khởi 2 yếu tố kế tiếp là Thức và Danh Sắc. Thức là sự tái sanh nối liền giữa kiếp quá khứ với kiếp hiện tại. Danh, bao gồm 3 uẩn là suy tưởng, tâm tư, cảm xúc. Sắc là bào thai và giống tính (tức là tổng thể các nhóm hòa hợp tạm bợ làm thành thân xác nam hoặc nữ). Thức-Danh-Sắc làm thành con người.

Kế tiếp là sự phát triển của Lục Căn (6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Tùy thuộc nơi sự tác động giữa Lục Căn (6 giác quan) với Lục Trần (6 đối tượng của giác quan: hình sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, chạm xúc, ý niệm) và Lục Thức (sự nhận biết phân biệt của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) mà yếu tố Xúc sanh khởi (tức là sự giao hợp chạm biết giữa 3 yếu tố Căn-Trần-Thức).

– Tùy thuộc nơi Xúc mà sanh khởi yếu tố Thọ (cảm giác nhận thọ: hoặc dễ chịu, hoặc khó chịu, hoặc trung tính không khó chịu cũng không dễ chịu).

– Tùy thuộc nơi Thọ, yếu tố Ái phát sanh (tức là lòngï yêu thích và tham muốn, có tất cả là 108 loại ái dục).

– Tùy thuộc nơi Ái, yếu tố Thủ sanh khởi (sự bám lấy, chấp giữ những gì về “tôi” “của tôi”).

– Từ đó, yếu tố Hữu phát sanh (sự trở thành của những hành động có tác ý, tạo ra Nghiệp trong hiện tại, làm bước chuyển tiếp của Nghiệp Báo cho cảnh giới ở vị lai).

– Tùy thuộc vào yếu tố Hữu mà phát khởi yếu tố Sanh (cơ thể tâm vật lý), và tùy thuộc nơi yếu tố Sanh mà phát khởi yếu tố Lão Tử (già và chết).

Đó là tiến trình quay vòng liên tục của nhân duyên không bao giờ chấm dứt.

Muốn cắt đứt sự Sanh Tử của Thập Nhị Nhân Duyên

  • Thì phải từ nơi Vô Minh mà trừ diệt.
  • Pháp môn thù thắng và diệu dụng nhất, để thoát vòng Sanh Tử, là pháp Niệm Phật Tam Muội.

Trong thời Mạt pháp 10.000 năm, chúng ta chỉ nhờ vào pháp môn nầy mới có thể dứt trừ được gốc rễ của Vô Minh.

Vì vậy, 4 chữ A Di Đà Phật là phương tiện rốt ráo, mầu nhiệm vô biên, để phá trừ Vô Minh và vượt thoát sanh tử. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert