Thế nào là Tam giới? 🎁 🎈 💭

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Tam giới? 🎁 🎈 💭

Thế nào là Tam giới

Đó là 3 cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới.

– cõi Dục: cảnh giới của dục vọng, đó là các cõi Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A Tu La, Người, và những cõi Trời Tứ Đại Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại.

– cõi Sắc: cảnh giới phúc hạnh của Thiền, có sắc thể, được kiến lập trong hư không, của các bậc Phạm Thiên (các vị Trời đã dứt trừ mọi tham dục).

– cõi Vô Sắc: cảnh giới vi diệu của Thiền, không có sắc thể, đó là cõi Tâm Thức, được xây dựng trong hư không, các vị ở cõi nầy có thọ mạng lâu dài nhất trong 3 cõi. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert