Thế nào là Kiến hoặc? 🌪 🥀 🔥

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Kiến hoặc? 🌪 🥀 🔥

Thế nào là Kiến hoặc

Kiến hoặc là 10 món phiền não do sự chấp trước vào thân và cảnh mà khởi sinh ra ý thức phân biệt sai lầm.

Đấy là những phiền não gắn liền với ý thức và chỉ phát khởi trên phương diện ý thức.

Đó là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tà kiến:

– ý niệm tham muốn

– ý niệm giận dữ

– ý niệm ngu mê, lầm lạc

– nghĩ mình hơn người nên khinh người

– không có lòng tin vào chánh pháp

– chấp thân nầy là Ta

– cái nhìn cực đoan, phiến diện

– chấp giữ lấy sự hiểu biết sai lầm của mình

– làm theo lời răn cấm của ngoại đạo

– mê tín dị đoan

5 món cuối thuộc về thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tà kiến, còn gọi là Ngũ Lợi Sử (5 món phiền não chấp trước).

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert