37 Phần Bồ Đề 2/2 🌞✨🌈

ĐẠO PHẬT

37 Phần Bồ Đề 2/2 🌞✨🌈

37 Phần Bồ Đề 22

4. Tứ Niệm Xứ, Tứ Niệm Xứ là 4 lãnh vực quán niệm về thân và tâm:

– thân xác là bất tịnh, nhơ nhớp

– tâm thức là vô thường, biến động

– cảm thọ là khổ ải, mê lụy, trói buộc

– các pháp là vô ngã, không có thực thể riêng biệt

5. Tứ Chánh Cần, 4 pháp siêng năng chánh đáng, dứt được tánh trễ nhác:

 – Đối với điều ác đã sanh, trừ dứt đi, là siêng năng tinh tấn

– Đối với điều ác chưa sanh, khiến cho chẳng sanh nữa, là siêng năng tinh tấn

– Đối với điều lành chưa sanh, khiến cho sanh ra, là siêng năng tinh tấn

– Đối với điều lành đã sanh, khiến cho thêm lớn, là siêng năng tinh tấn

6. Tứ Như Ý Túc, Tứ Như Ý Túc là 4 pháp để nương tựa tu tập cho công đức đạo hạnh được như Ý:

  • Mong muốn tu các pháp lành cho được như ý
  • Tinh tấn tu tập các pháp lành cho được như ý
  • Chuyên nhất vào các pháp tu cho được như ý
  • Sáng suốt quán sát tu tập cho được như ý 🙏
PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert