Thế nào là Lạy Phật niệm Phật

Thế nào là Lạy Phật niệm Phật?🙏

Lạy Phật niệm Phật là vừa lạy Phật vừa trì niệm danh hiệu Phật (theo cách mặc niệm và chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật). Điều quan trọng là phải phối hợp các cử động của thân thể, lúc cúi xuống và xá lạy, lúc trổi dậy và đứng lên, làm sao cho…
Read more