Thế nào là Tứ quả Thanh Văn?👼

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Tứ quả Thanh Văn?👼

Thế nào là Tứ quả Thanh Văn

Thanh Văn là hàng đệ tử Tiểu thừa, đã chứng đắc đạo quả, đã đoạn dứt phiền não và ngã chấp.

Có 4 bậc Thanh Văn, gọi là Tứ quả Thanh Văn: 😇

Tu Đà Hoàn (quả vị dự lưu): người nầy đã thể nhập vào giòng Thánh nhưng vẫn phải sanh tử 7 lần nữa ở cõi Ta Bà vì còn bị chi phối rất nhiều bởi các phiền não của Tư hoặc.

Tư Đà Hàm (quả vị nhất lai): người nầy chỉ còn sanh tử 1 lần nữa ở cõi Ta Bà vì đã trừ diệt được Kiến hoặc và ít nhiều phiền não của Tư hoặc.

A Na Hàm (quả vị bất lai): người nầy chẳng còn trở lại thế giới Ta Bà nữa vì đã trừ diệt tất cả mọi phiền não của Kiến hoặc và Tư hoặc ở cõi Dục.

A La Hán (quả vị vô sinh): người nầy đã chứng đạo viên mãn, đã liễu thoát sanh tử, đã trừ tuyệt tất cả mọi phiền não của Kiến hoặc và Tư hoặc trong Tam giới. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert