Thế nào là Ngọa thiền niệm Phật

Thế nào là Ngọa thiền niệm Phật?

Ngọa thiền niệm Phật (còn gọi là ngọa niệm) là niệm Phật trong tư thế nằm, niệm theo cách mặc niệm (niệm trong tâm, tập trung tâm ý vào chữ Phật ở cuối mỗi câu niệm). Điều quan trọng là phải lắng nghe tiếng niệm cho rõ ràng và chỉ niệm 4 chữ A Di…
Read more