Pháp môn Niệm Phật 😇

ĐẠO PHẬT

Pháp môn Niệm Phật 😇

Pháp môn Niệm Phật

Nhằm dạy chúng ta phương pháp sử dụng chân tâm. 💯

Sử dụng theo cách nào?

Chỉ cần quý vị khởi tâm động niệm, hễ vọng tâm vừa phát tác, ngay lập tức chuyển nó thành A Di Đà Phật. 💝

Thưa quý vị, một câu A Di Đà Phật này nửa chân, nửa vọng.

A Di Đà Phật chẳng phải là thuần chân, vì sao?

Nếu thuần chân thì trong Chân Như bổn tánh không có A Di Đà Phật. Hễ có một câu A Di Đà Phật, vẫn chưa phải là thuần chân. Chẳng phải là thuần chân, vì sao cần đến nó?

Dùng một niệm „ Hữu Niệm mà Vô Niệm „ này để dứt hết thảy vọng niệm, chẳng có một tướng. ☀️

Dùng phương pháp này! Nói theo lý luận, phương pháp này chẳng khác quán tâm hay tham thoại đầu của Thiền gia.

Pháp môn Niệm Phật chẳng có cấp bậc, chẳng cần phải tu học dần dần, mà là đốn siêu, đốn chứng 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert