Kinh A Di Đà là đốn giáo 📖

ĐẠO PHẬT

Kinh A Di Đà là đốn giáo 📖

Lại còn là tột bậc trong Đốn* Giáo, “chí viên, chí đốn”, vì sao?

Từ một ngày đến bảy ngày có thể thành tựu. 💯

Quý vị nghĩ xem: Có pháp môn nào có thể thành công trong bảy ngày?

Chỉ có pháp môn này là bảy ngày thành công. 💖

Sự thành công ấy như sau: Tu học pháp môn này, trong bảy ngày có thể chứng đắc nhất  tâm bất loạn.

Nhất tâm bất loạn là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. 🙏

Nói cách khác, dùng phương pháp này, bảy ngày có thể thành Phật; chẳng nói vãng sanh mà nói là “bảy ngày thành Phật”.

Pháp môn này so với bất cứ pháp môn nào cũng đều nhanh hơn, nhưng có nhiều người chẳng hiểu, chẳng liễu giải. 🌒  

Trong bảy ngày có thể thành Phật, lẽ nào trong bảy ngày chẳng thể vãng sanh ư? Vãng sanh dễ hơn thành Phật rất nhiều.

Thành Phật nhất định phải là Lý nhất  tâm bất loạn, vãng sanh chỉ cần công phu thành phiến là được rồi! ☀️

  • Chỉ cần một câu Phật hiệu có thể đè nén phân biệt, chấp trước, vọng tưởng là được rồi.
  • Có công phu như vậy, sẽ có thể vãng sanh.

Nhưng thành Phật thì chưa được, với công phu ấy chưa thể thành Phật!

Thành Phật, nhất định phải là tiến hơn nữa, đạt đến Sự nhất tâm bất loạn, đạt đến Lý nhất tâm bất loạn.

Sự nhất tâm bất loạn là đắc Định, gọi là Niệm Phật tam-muội. 🍀

Lý nhất tâm bất loạn là từ trong Định mà khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. 🌻

Pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn, thật sự có thể cứu độ hết thảy chúng sanh, thật sự cứu chính mình, cứu chúng sanh. 🌎

Nếu chúng ta đầy đủ nhiều thiện căn, lắm phước đức, hãy nên phát đại tâm, cả đời chuyên tu pháp môn này, chuyên môn hoằng dương pháp môn này, hy vọng phổ biến pháp môn này trên toàn thế giới, khiến cho ai nấy đều có cơ hội được nghe. 🗣

Thiền chẳng lẹ như vậy, mà Mật cũng chẳng nhanh như vậy!

Muốn thành tựu nhanh chóng, hãy thật thà niệm Phật, bảo đảm một bộ kinh Di Đà là đủ rồi! 🙏

* Đốn ở đây là vãng sanh. Vãng sanh trọn chẳng phải là thành Phật, nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới phước báo quá lớn, hễ vãng sanh sẽ giống như thành Phật. Giống như thành Phật, chứ hoàn toàn chẳng phải là thành Phật. Cho nên nó thuộc về Phần Viên, chẳng phải là Thuần Viên, đạo lý ở chỗ này. 

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert