Công phu niệm Phật 💯

ĐẠO PHẬT

Công phu niệm Phật 💯

Công phu niệm Phật
  • Đương nhiên Lý nhất tâm bất loạn là mục tiêu tối cao,
  • làm chưa được thì hạ xuống một cấp, chọn lấy cái kém hơn, tức là Sự nhất tâm.
  • Nếu Sự nhất tâm vẫn chưa làm được, lại hạ xuống một bậc là công phu thành phiến. 💝

Như thế mới gọi là “thích hợp trọn khắp ba căn, gồm thâu lợi căn lẫn độn căn”.

Đấy là điểm đặc sắc của pháp môn này. 💎

Đức Phật thật sự khích lệ chúng ta thành tựu Lý nhất tâm bất loạn trong một đời này, có làm được hay chăng? . Nói thật ra,

  • Xét theo lý luận, ai nấy đều có thể làm được,
  • Nhưng luận theo mặt Sự, có những kẻ không chịu làm thì không có cách nào hết!

Thế  nào  là  không chịu làm?

Kẻ ấy không chịu buông xuống, không chịu bỏ! 🙏   

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert