Sửa đổi cho đúng như thế nào?💡

ĐẠO PHẬT

Sửa đổi cho đúng như thế nào?💡

Sửa đổi cho đúng như thế nào

Trong hết thảy cảnh giới, ta đối xử bằng cái tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh. 💯

Làm không được ư?

  • Thấy điều gì ưa thích, A Di Đà Phật!  
  • Thấy điều gì chán ghét, A Di Đà Phật!   
  • Mọi người đều là A Di Đà Phật.  
  • A Di Đà Phật là bình đẳng.
  • Chẳng khác gì nhau, đều là A Di Đà Phật. 💝    
  • Như vậy thì mới tốt đẹp, dùng phương pháp ấy để tu.

Trong tám vạn bốn ngàn (84’000) pháp môn, niệm A Di Đà Phật là phương pháp xảo diệu nhất. 🙏

Trong khi quý vị phân biệt, chấp trước, vọng tưởng dấy lên, đều dùng A Di Đà Phật để thay thế, đó là tu hành. 👍

Sửa đổi cho đúng những hành vi, tư tưởng sai lầm, lại có thể phát nguyện vãng sanh, công đức ấy vô lượng vô biên, đúng là thành Phật trong một đời. 😇

Vì thế, trong Đốn* Giáo chắc chắn không có thứ tự. 🙏

* “Đốn” là đốn siêu (nhanh chóng vượt thoát)

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert