Nhất Chân pháp giới 💯

ĐẠO PHẬT

Nhất Chân pháp giới 💯

Nhất Chân pháp giới

Pháp giới chỉ có một, pháp giới chỉ có chân thật, chẳng có hư vọng. Do vậy gọi là Nhất Chân. 🥇

Một là chân, hai là hư vọng.

Vì thế, Hoa Nghiêm nói Nhất Chân.

Kinh A Di Đà nói đến nhất tâm bất loạn, cũng là nói đến nhất: 👆

  • Nhất tâm là năng nhập
  • Nhất Chân là sở nhập

Như thế nào thì mới có thể nhập Nhất Chân pháp giới?

Nhất tâm có thể nhập, nhị tâm chắc chắn chẳng thể nhập. Nhìn từ chỗ này, quý vị mới thấy mối quan hệ giữa hai bộ kinh.(Kinh Hoa Nghiêm giảng về Nhất Chân pháp giới, kinh Di Đà giảng nhất tâm bất loạn).

Do vậy, chứng đắc nhất tâm bất loạn là chứng đắc thế giới Hoa Tạng, là nhập Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Vì thế, kinh Hoa Nghiêm và kinh Di Đà là một, không hai.

Năng Sở chẳng hai, năng nhập và sở nhập không hai.☀️

Năng nhập là nhất tâm, sở nhập là Nhất Chân, quả thật là một, không hai.

Nay chúng ta nơi nào cũng có chướng ngại, vì sao?

Chưa thể viên dung, chẳng biết chân tướng sự thật; cho nên chỗ nào cũng đều có chướng ngại.

Thật sự  viên  dung  tự  tại  sẽ thật sự là Sự Sự vô ngại. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert