“Vô lượng pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn”💎

ĐẠO PHẬT

“Vô lượng pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn”💎

“Vô lượng pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn”

Đều chẳng trái nghịch những đạo lý này.

Trong các tông phái, nếu chúng ta quy nạp lại, có thể nói là 🍀 có ba tông phái, 🍀 những tông phái [quy nạp] này mang tánh chất là khoa mục chung.

Thứ nhất là Luật Tông, bất cứ tông phái Hiển hay Mật nào cũng đều phải giữ giới luật, nương Giới sanh Định, do Định khai Huệ. Đấy là khoa mục chung bắt buộc phải tu học trong Phật giáo.🌼

Thứ hai là Duy Thức, Duy Thức là nói về lý luận. Không chỉ kinh Di Đà chẳng thể trái nghịch đạo lý Duy Thức, mà Thiền Tông, Mật Tông cũng chẳng thể trái nghịch, nên Duy Thức cũng có thể nói là khoa mục chung.🌻

Thứ ba là Tịnh Độ Tông niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Tịnh Độ là chỗ quy túc cuối cùng của tất cả các tông phái; vì thế, nó cũng là khoa mục chung.🌷

Những vị tổ sư đại đức của Thiền Tông từ xưa tới nay đến cuối cùng niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ.

Tại Đài Loan, các đồng tu đều biết ✨ pháp sư Quảng Khâm ✨ tham Thiền, nhưng về già, Ngài chuyên môn niệm Phật, cũng là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ.

Đấy là tấm gương gần đây nhất mà chúng ta thấy. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert