“Vô lượng pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn”

“Vô lượng pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn”💎

Đều chẳng trái nghịch những đạo lý này. Trong các tông phái, nếu chúng ta quy nạp lại, có thể nói là 🍀 có ba tông phái, 🍀 những tông phái [quy nạp] này mang tánh chất là khoa mục chung. Thứ nhất là Luật Tông, bất cứ tông phái Hiển hay Mật nào cũng…
Read more