Monat: September 2020

ĐẠO PHẬT

Thấy Phật

Thấy Phật ☀️💎

Nói thật ra, thấy Phật là phước báo rất lớn, thiếu phước báo sẽ chẳng thể thấy Phật. Dẫu thấy Phật, kẻ ấy cũng chẳng tin. Vì thế, học Phật thật sự chẳng phải là chuyện dễ. Bài kệ Khai Kinh của cổ nhân có câu: “Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ”. 🥵 Câu…
Read more

Thắp hương, cung kính lễ bái

Thắp hương, cung kính lễ bái? 🤔

Vì sao chúng ta hằng ngày còn phải thắp hương, cung kính lễ bái? Đốt hương, thắp đèn, cung kính, lễ bái là tu hành, tu Tánh Đức của chính mình. 🥰 Từ vô thỉ kiếp đến nay, chúng ta lười biếng, bê trễ, tập khí ngạo nghễ, ngã mạn quá sâu, làm thế nào…
Read more

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông 💯 😶

Của kinh Lăng Nghiêm: Đại Thế Chí Bồ Tát [đã nói] “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối”, tám chữ này đã miêu tả “ly tứ cú, tuyệt bách phi”. 💎 Ngài có niệm Phật hay không? Niệm chứ! ✔️ Ngài chẳng chấp trước: 🌻 Vào cái Ngã đang niệm, Cũng chẳng chấp trước…
Read more

“Ức Phật, niệm Phật”

“Ức Phật, niệm Phật” 💯🙏

Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: “Ức Phật, niệm Phật”, nhớ đến Phật, trong tâm ta tưởng Phật, tuy miệng ta không niệm, trong tâm ta tưởng là được! ✔️ “Hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật”, những câu kinh văn này hết sức khẳng định, nhất định thấy Phật! 💯 Do vậy, ức…
Read more

Trong hết thảy các cảnh giới, phải bỏ Ngã!

Trong hết thảy các cảnh giới, phải bỏ Ngã! 💯 👌

Ngã ấy bỏ bằng cách nào? 💭 Người Tiểu Thừa sau khi đoạn Kiến Hoặc, phải sanh trong cõi trời hay cõi người bảy lượt, đoạn Tư Hoặc, đạt đến cảnh giới Nhân Không, chứng A La Hán. 👼 Nhân gian thọ mạng ngắn ngủi, cõi trời thời gian dài lâu, những con số ấy…
Read more