“Ức Phật, niệm Phật” 💯🙏

ĐẠO PHẬT

“Ức Phật, niệm Phật” 💯🙏

“Ức Phật, niệm Phật”

Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay:

“Ức Phật, niệm Phật”, nhớ đến Phật, trong tâm ta tưởng Phật, tuy miệng ta không niệm, trong tâm ta tưởng là được! ✔️

“Hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật”, những câu kinh văn này hết sức khẳng định, nhất định thấy Phật! 💯

Do vậy, ức niệm hết sức khẩn yếu, thời thời khắc khắc đừng quên Phật, phải thường nhìn tượng Phật. 👀

Hiện thời rất thuận tiện, trong nhà thờ một bức hình Phật lớn, tượng Phật nhỏ có thể mang theo mình, thường nhìn, giúp cho quý vị ức niệm, niệm niệm chẳng quên A Di Đà Phật, niệm niệm chẳng quên Tây Phương Tam Thánh, phải dưỡng thành thói quen ấy. 😇

Phải thật sự thông đạt lý luận của kinh Di Đà. ✔️

Phương pháp tu hành trong kinh Di Đà là “tín nguyện trì danh”, quý vị nhất định phải niệm Phật. ✔️

Phương pháp niệm Phật rất nhiều, niệm bằng miệng, hay niệm bằng tâm, đương nhiên lấy tâm làm chủ. 💖

Nếu miệng niệm, tâm chẳng niệm, vô dụng! Đấy là “rách toạc cuống họng cũng uổng công”.✖️

Tâm niệm, miệng chẳng niệm, hữu ích! 💝 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert