Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông 💯 😶

Của kinh Lăng Nghiêm: Đại Thế Chí Bồ Tát [đã nói] “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối”, tám chữ này đã miêu tả “ly tứ cú, tuyệt bách phi”. 💎 Ngài có niệm Phật hay không? Niệm chứ! ✔️ Ngài chẳng chấp trước: 🌻 Vào cái Ngã đang niệm, Cũng chẳng chấp trước…
Read more