Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông 💯 😶

ĐẠO PHẬT

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông 💯 😶

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông

Của kinh Lăng Nghiêm:

Đại Thế Chí Bồ Tát [đã nói] “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối”, tám chữ này đã miêu tả “ly tứ cú, tuyệt bách phi”. 💎

Ngài có niệm Phật hay không? Niệm chứ! ✔️

Ngài chẳng chấp trước: 🌻

  • Vào cái Ngã đang niệm,
  • Cũng chẳng chấp trước có pháp để niệm,
  • Năng và Sở hai đằng đều chẳng chấp trước,
  • Năng và Sở cùng mất.
  • Chẳng chấp Có, từng câu Phật hiệu liên tục, chẳng gián đoạn.
  • Ngài chẳng chấp trước Không, đó gọi là “Không và Hữu hai bên đều chẳng chấp trước”.

Công phu thật sự đạt đến mức thì mới có cảnh giới này. 🙏    

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert