Thắp hương, cung kính lễ bái

Thắp hương, cung kính lễ bái? 🤔

Vì sao chúng ta hằng ngày còn phải thắp hương, cung kính lễ bái? Đốt hương, thắp đèn, cung kính, lễ bái là tu hành, tu Tánh Đức của chính mình. 🥰 Từ vô thỉ kiếp đến nay, chúng ta lười biếng, bê trễ, tập khí ngạo nghễ, ngã mạn quá sâu, làm thế nào…
Read more