Thấy Phật ☀️💎

ĐẠO PHẬT

Thấy Phật ☀️💎

Thấy Phật

Nói thật ra, thấy Phật là phước báo rất lớn, thiếu phước báo sẽ chẳng thể thấy Phật. Dẫu thấy Phật, kẻ ấy cũng chẳng tin.

Vì thế, học Phật thật sự chẳng phải là chuyện dễ.

Bài kệ Khai Kinh của cổ nhân có câu: “Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ”. 🥵

Câu ấy là sự thật, quả thật chẳng dễ gì gặp được Phật pháp.

Gặp Phật pháp, nhất định phải liễu giải chính xác nghĩa thú của Phật pháp thì mới thật sự đạt lợi ích. 😇

Nếu không, gặp Phật pháp mà hiểu lầm, coi Phật, Bồ Tát như những vị thần, thì có thể nói là gặp và chẳng gặp không khác gì nhau cho lắm!

Trong xã hội hiện thời, tuyệt đại đa số là hiểu cong vạy, hiểu sai lạc Phật pháp.

Nói theo nghĩa thú rất sâu, “thấy Phật” là gì?

Là kiến tánh! Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. 💯

Quý vị đã kiến tánh, lẽ nào sáu căn chẳng thanh tịnh?

Đương nhiên thanh tịnh, nhưng chẳng thể nói là thấy vị Phật bên ngoài. Thấy Phật bên ngoài là duyên phận.

Vị Phật bên ngoài nhắc nhở Tự Tánh Giác, Tự Tánh Tịnh của chính mình, chúng ta nhất định phải giác ngộ và hiểu rõ điều này.

Nếu quý vị thấy Phật bên ngoài mà vẫn cứ y như cũ, chẳng thể đánh thức chính mình thì thấy mà cũng như chẳng thấy!

Nói theo Phật pháp, kẻ ấy nghiệp chướng quá nặng!

  • Thấy hình tượng Phật mà chẳng thể khởi Tự Tánh Giác,
  • Thấy tượng Bồ Tát mà chẳng khởi Tự Tánh Tịnh,
  • Mở kinh điển ra coi mà chẳng khởi Tự Tánh Chánh. 😭

Giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm, công đức của Trụ Trì Tam Bảo là ở chỗ này:

Thường thường cảnh tỉnh chính mình.💎

Chúng ta thấy rồi, vẫn mê hoặc, điên đảo y như cũ, chẳng thể cảnh tỉnh chính mình, đó là “thấy mà cũng như chẳng thấy”, chẳng đạt được hiệu quả sáu căn thanh tịnh!🤬 😢 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert