Bát nạn là gì

Bát nạn là gì? 🥶 🥵

“Nạn” là quý vị gặp khó khăn. 😖 Trong kinh Phật thường nói có tám thứ nạn, nạn gì vậy? Chính là quý vị không có cơ hội tiếp xúc Phật pháp. Không có cơ hội nghe Phật pháp, quý vị sẽ không có cơ hội giải thoát, chẳng có cơ duyên liễu sanh tử,…
Read more