Nhân Duyên 🔥 💨 💧

ĐẠO PHẬT

Nhân Duyên 🔥 💨 💧

Nhân Duyên

Nhân duyên, chắc chắn chẳng phải là ngẫu nhiên. ☀️

Vì sao kẻ ấy thấy người khác hợp nhãn, nhưng cứ khăng khăng thấy quý vị ngứa mắt? ❓

Chắc chắn trong đời trước quý vị đã có khúc mắc với kẻ ấy, chỉ là sâu hay cạn mà thôi.

Thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật này, tâm chúng ta sẽ bình. 🌈

Đối đãi hết thảy mọi người bằng tấm lòng đại từ đại bi: Người có ân với ta, chí đồng đạo hợp, hy vọng họ có thể thành Phật trong một đời; người có oán với ta, hy vọng hóa giải oán kết, giúp họ học Phật. 😇

Vì thế, hiểu rõ Phật pháp sẽ là công đức vô lượng vô biên. 💯

Chẳng hiểu rõ, oan oan tương báo chẳng xong. 🕷 🕸

Đó là khổ, khổ sở vô tận! 👹

Đúng là “biển khổ vô biên, quay đầu là bờ”. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert