Pháp Tướng Tông

Pháp Tướng Tông 🎯

“ngũ pháp, tam tự tánh, bát thức, nhị vô ngã” Ngũ pháp là: Một là danh, hai là tướng, ba là vọng tưởng, bốn là Chánh Trí, năm là Như Như Thứ nhất là Danh, tức danh xưng. Phàm là vật thể hay hiện tượng đều có một tên gọi. 🌐 Loại thứ hai là…
Read more