Nhị vô ngã

Nhị vô ngã 💫

là nhân vô ngã và pháp vô ngã ☀️ “Nhị vô ngã” là hai thứ vô ngã. Một loại là Nhân Vô Ngã, loại kia là Pháp Vô Ngã. 🌈 Nhân Vô Ngã: Cái thấy của ta (ngã kiến, khả năng thấy) ở bên trong, thuộc về con người, Vật được ta thấy (ngã sở…
Read more