Nhị vô ngã 💫

ĐẠO PHẬT

Nhị vô ngã 💫

Nhị vô ngã

là nhân vô ngã và pháp vô ngã ☀️

“Nhị vô ngã” là hai thứ vô ngã.

Một loại là Nhân Vô Ngã, loại kia là Pháp Vô Ngã. 🌈

Nhân Vô Ngã:

  • Cái thấy của ta (ngã kiến, khả năng thấy) ở bên trong, thuộc về con người,
  • Vật được ta thấy (ngã sở kiến) là pháp bên ngoài.
  • 1 Nếu “năng kiến” là Không thì là Nhân Vô Ngã.
  • 2 Quý vị cũng quán thấy “tướng được thấy” (sở kiến) là Không, sẽ là Pháp Vô Ngã.
  • Như thế thì mới có thể khôi phục bổn tánh của chính mình, mới có thể thấy chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Thiền gia nói “phụ mẫu vị sanh tiền bổn lai diện mục” (diện mạo vốn có trước khi được cha mẹ sanh ra), quý vị mới có thể thật sự thấy được diện mạo vốn có. Đương nhiên đây là một cảnh giới khá cao.

Xem Nhập Lăng Già Kinh (Lankāvatāra-sūtra) có tên gọi đầy đủ là Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh, là một bộ kinh Đại Thừa, chuyên giảng về Như Lai Tạng, chân thường duy tâm. Cùng với kinh Giải Thâm Mật, kinh Lăng Già được coi là kinh điển trọng yếu của Như Lai Tạng Học Phái. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert