Tám thức 8️⃣ 🔄

ĐẠO PHẬT

Tám thức 8️⃣ 🔄

Tám thức

là A Lại Da thức, Mạt Na thức và sáu thức như Nhãn Thức v.v… hợp thành tám thức

Lại Da là A Lại Da Thức (Ālayavijñāna). 8️⃣

  • Duy Thức Tông nói hiện tượng tâm lý gồm có tám thứ,
  • Tác dụng tâm lý (Tâm Sở) gồm năm mươi mốt thứ (năm mươi mốt Tâm Sở thuộc về tác dụng),
  • Hai mươi bốn món Bất Tương Ứng cũng thuộc về tác dụng của tâm.

Thức thứ tám là A Lại Da Thức, còn gọi là Tạng Thức 8️⃣ ; hết thảy vạn pháp trong vũ trụ và nhân sinh đều do nó biến hiện ra. Vì thế, thức này gọi là Căn Bản Thức.

Nói theo các tôn giáo khác, A Lại Da Thức 8️⃣ là Tạo Vật Chủ (Tạo Hóa, Hóa Công) thật sự, thứ gì cũng đều do nó tạo ra, đều do nó biến hiện ra.

  • Nó biến hiện có quy tắc, có trật tự, chẳng rối loạn.
  • Toàn thể vũ trụ, các tinh cầu vận hành trong hư không chẳng rối loạn.

Thân thể của chúng ta là tiểu vũ trụ, tiểu vũ trụ giống hệt đại vũ trụ; đại vũ trụ chẳng thể nghĩ bàn, tiểu vũ trụ của chúng ta cũng chẳng thể nghĩ bàn.

Trong tiểu vũ trụ, mỗi bộ vị vận hành cũng có thứ tự, chẳng rối loạn. Nếu chúng rối loạn, con người sẽ ngã bệnh, phải chết. Chúng chẳng rối loạn, rất có trật tự; vì thế, người bình thường cảm thấy rất kỳ quái: “Chắc là phải có một vị thần làm chúa tể ở trong ấy”. Thật ra, chẳng phải thần, mà là A Lại Da Thức làm chúa tể!  

Mạt Na (Manasvijñāna) 7️⃣ còn dịch là Truyền Tống (tiếp nhận rồi gởi đi), bên trong thì nó lấy thức thứ tám (A Lại Da) 8️⃣ làm bản thể hay tự thể của nó, ngoài nương vào thức thứ sáu, tức Ý Thức, 6️⃣ để khởi tác dụng.

Bản thân nó chẳng có Thể, mà cũng chẳng có tác dụng, nó thật sự là Y Tha Khởi.

Thức thứ sáu phân biệt 6️⃣ , Mạt Na Thức 7️⃣ chấp trước, chấp trước vào một phần của Kiến Phần trong A Lại Da Thức 8️⃣ . Kiến Phần rộng lớn vô biên, Mạt Na chấp trước một phần [của Kiến Phần], coi nó là Tự Ngã.

Linh Hồn như người Trung Quốc thường nói chính là nó, tức là một phần trong Kiến Phần của A Lại Da Thức.

Kinh sánh ví A Lại Da Thức như biển cả, một phần ấy giống như một cái bọt nước sanh trong biển cả, người ta chấp trước cái bọt nước ấy là chính mình. Đây là cách nhìn sai lầm. ❌

Nếu nhận biết toàn thể biển cả là chính mình thì gọi là thành Phật, là đại triệt đại ngộ. ✔️

Nay người ấy không có cách nào phá vỡ bọt nước nhỏ nhoi, chẳng thể thấy Chân Ngã rộng lớn vô biên.

Kẻ ấy có Ngã Chấp; Ngã Chấp hạn cuộc, nhỏ bé, chấp trước cái thân của chính mình là Ngã, đó là sai lầm, chẳng biết tận hư không trọn pháp giới là Ngã, đó là Chân Ngã.

Mãi cho đến thức thứ sáu 6️⃣ , và năm thức trước, tức Nhãn Thức👁‍🗨 , Nhĩ Thức 👂 , Tỷ Thức 👃 , Thiệt Thức 👅 , Thân Thức 🧘‍♂️ , đó là tác dụng của năm căn. “Thấy, nghe, hay, biết” cảnh giới bên ngoài là tác dụng của năm thức trước.

Chúng có thể cảm nhận cảnh giới bên ngoài, sức phân biệt yếu ớt.

Có sức phân biệt mạnh nhất là thức thứ sáu, tức Ý Thức. 6️⃣

Trong cuộc sống thường ngày, có nhiều danh từ thuật ngữ xuất phát từ Phật pháp, đủ thấy Phật pháp có ảnh hưởng rất sâu đậm đối với đời sống của người Trung Quốc, phạm vi ảnh hưởng to lớn.

Chúng ta thường nói “chú ý”: Chẳng hạn nhìn thì quý vị phải chú ý nhìn, nghe thì quý vị phải chú ý nghe.

Hai chữ này (tức “chú ý”) xuất phát từ Phật pháp. Chú ý là gì? 👁‍🗨

Ý là Ý Thức 6️⃣ . Khi mắt quý vị thấy, tức là Nhãn Thức thấy sắc pháp, vì sức phân biệt của quý vị yếu ớt nên phải dồn sức chú ý, tức là đưa thêm Ý Thức vào.

Quý vị phân biệt kỹ càng, phân biệt kỹ càng là dồn sức chú ý.

Thức thứ sáu, tức Ý Thức 6️⃣ , có tác dụng phân biệt quá rộng lớn, đối với bên trong nó có thể phan duyên A Lại Da Thức 8️⃣ , đối với bên ngoài, nó có thể nương theo năm căn để phan duyên cảnh giới bên ngoài, có thể nói là “không gì chẳng duyên”; tác dụng hết sức rộng lớn.  (còn tiếp) 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert