Bất khả tư nghị công đức 💝

ĐẠO PHẬT

Bất khả tư nghị công đức 💝

Bất khả tư nghị công đức

Bất khả tư nghị là không thể nói được. ⚪️

“Nghị” là nghị luận, công đức mầu nhiệm, rộng lớn không có cách nào diễn tả,

“Tư” là tư duy, không có cách nào suy nghĩ được!

“Công” là niệm A Di Đà Phật,

“ Đức” là vãng sanh Tịnh Độ.

Hễ vãng sanh liền chứng trọn vẹn ba thứ Bất Thoái.

Tín nguyện trì danh là Công, vãng sanh chẳng thoái chuyển là Đức.

“Nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm”: Pháp môn Niệm Phật được hết thảy chư Phật hộ trì. Trong tâm của hết thảy chư Phật, niệm niệm chẳng quên pháp môn này; quý vị có thể tu học pháp môn này, nhất định được hết thảy chư Phật hộ niệm; bởi lẽ, chư Phật hộ niệm kinh này, hộ niệm pháp môn này, chúng ta đọc bộ kinh này, chiếu theo pháp môn này để tu học, đương nhiên cũng được hết thảy chư Phật hộ niệm. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert