Monat: Februar 2021

ĐẠO PHẬT

KHÔNG

KHÔNG ⚪️

trong Phật Pháp chẳng dễ hiểu 🤯 Không chẳng phải là cái gì cũng chẳng Có, mà Không là Có 🔄 Không và Có là 1 chuyện 1️⃣ Có là Không, Không là Có, Không và Có là một, Không và Có chẳng hai, là Nhất Tâm Tam Quán (Viên Giáo), là viên dung, chẳng…
Read more

Trung Quán

Trung Quán 😇

“Phi Không, phi Giả, thường Không, thường Giả, bất khả tư nghị, thị danh Trung Quán” (Chẳng phải Không, chẳng phải Giả, thường Không, thường Giả, chẳng thể nghĩ bàn, thì gọi là Trung Quán). 👍 Phi Giả phi Không, thường gọi là “hỗ đoạt lưỡng vong” (đoạt lẫn nhau, hai bên cùng mất), hai…
Read more

Không Quán

Không Quán 🌈

“Năng trì, sở trì, liễu bất khả đắc, thị danh Không Quán” (Năng trì và sở trì trọn chẳng thể được thì gọi là Không Quán). Vì sao? Tánh của Năng và Sở là Không. ✨ Năng Trì là chính chúng ta, Sở Trì là danh hiệu A Di Đà Phật, đây cũng là pháp…
Read more

Giả Quán

Giả Quán ✅ ❎

“Chánh đương Không thời, Năng Sở lịch nhiên, thị danh Giả Quán” (Đang trong lúc Không, Năng và Sở rành rành, đó là Giả Quán). 👁‍🗨 Đồng thời, tuy Năng và Sở trọn chẳng thể được, Phật hiệu của chúng ta chẳng hề gián đoạn, từng chữ phân minh, “Năng Trì, Sở Trì, liễu bất…
Read more

Tỳ Lô Giá Na

Tỳ Lô Giá Na ⚪️

là Pháp Thân Phật, Pháp Thân là Lý Thể, không có tướng. 💭 “Song thùy lưỡng tướng”: Từ Chân Như bổn tánh hiện tướng, hiện ra hai tướng: Một là Lô Xá Na (Rocana), tức là Báo Thân Phật, Tự Thụ Dụng thân; Hai là Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Ứng Thân Phật.…
Read more