KHÔNG ⚪️

ĐẠO PHẬT

KHÔNG ⚪️

KHÔNG

trong Phật Pháp chẳng dễ hiểu 🤯

Không chẳng phải là cái gì cũng chẳng Có, mà Không là Có 🔄

Không và Có là 1 chuyện 1️⃣

Có là Không, Không là Có, Không và Có là một, Không và Có chẳng hai, là Nhất Tâm Tam Quán (Viên Giáo), là viên dung, chẳng có thứ tự

Không chính là pháp giới ⚪️

1 Thứ Không, hết thảy đều Không, vì sao? ⚪️

Quán từ THỂ TÁNH, bản thể, là quán tự tánh của hết thảy các pháp là không tịch, trọn chẳng thể được 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.