Monat: März 2021

ĐẠO PHẬT

Ba thứ Tịnh nghiệp là gì

Ba thứ Tịnh nghiệp là gì? 3️⃣

Chính là ba phước trong Quán Kinh, ( dành cho hành giả tu hành Pháp Môn Tịnh độ ). ☀️ Đối với người tu hành chúng ta mà nói, ba phước này rất quan trọng.  ✔️ Chúng ta chẳng dùng phương pháp trong mười sáu phép Quán, mà dùng trì danh niệm Phật, nhưng ba…
Read more

“Đọc tụng Đại Thừa”

“Đọc tụng Đại Thừa” 😇

Chúng ta đọc kinh Di Đà, đọc Sớ Sao, Yếu Giải, hoặc là xem kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là đủ rồi, những thứ khác đều chẳng cần phải đọc tới. ( dành cho hành giả tu hành Pháp Môn Tịnh Độ ) 🙇‍♀️ Liên Trì đại sư nói rất…
Read more

“Tứ tánh bất sanh” là gì

“Tứ tánh bất sanh” là gì? 4️⃣

Tứ tánh cũng phát xuất từ Trung Quán Luận. “Chư pháp bất tự sanh” [nghĩa là] hết thảy các pháp chẳng thể tự sanh ra. ☀️ “Diệc bất tùng tha sanh” [nghĩa là] cũng chẳng do ai khác sanh ra, mà cái khác (tha) cũng chẳng thể tự sanh. 🌈 “Bất cộng, bất vô nhân”…
Read more

“Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật”

“Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật” 😇

Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. 🙏  “Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ”, đọc những đoạn kinh văn ấy, ta bèn hoài nghi, nói: “Di Đà đã là tự tánh Di Đà, ta cần gì phải niệm nữa! 😑 ⁉️ Chúng ta hằng ngày niệm Ngài để làm gì? ❓❓ Tịnh Độ…
Read more

“Trạch thiện cố chấp”

“Trạch thiện cố chấp” 😇

là chọn lấy điều lành để chấp trước. ✅ Đó là nói với những kẻ sơ học. 😳 Thiện là gì ? ❓ ❓ Tâm địa thanh tịnh là thiện. Tâm địa bình đẳng là thiện, lìa tham, sân, si, mạn là thiện. Chúng ta đối với Phật, Bồ Tát rất cung kính, cung kính…
Read more