“Trạch thiện cố chấp” 😇

ĐẠO PHẬT

“Trạch thiện cố chấp” 😇

“Trạch thiện cố chấp”

chọn lấy điều lành để chấp trước. ✅

Đó là nói với những kẻ sơ học. 😳

Thiện là gì ? ❓ ❓

  • Tâm địa thanh tịnh là thiện.
  • Tâm địa bình đẳng là thiện, lìa tham, sân, si, mạn là thiện.

Chúng ta đối với Phật, Bồ Tát rất cung kính, cung kính cha mẹ, cung kính thầy, nhưng đối với những kẻ không quen biết ta chẳng cung kính, có được hay không? Không được! Chắc chắn là không được! ⛔️

Tu kiểu đó không phải là tu Phật pháp, mà là tu pháp thế gian. 🌐

Pháp thế gian sẽ đạt được phước báo thế gian, chẳng thể vãng sanh, chẳng thể thấy Phật, ngay cả Liệt Ứng Thân của Phật cũng chẳng thấy được, nói chi Thắng Ứng Thân, chẳng có duyên với Phật mà! ❌

Chẳng phải là Phật chẳng có duyên với quý vị, mà là quý vị vô duyên với Phật. 😴

Quý vị vô duyên với Phật là như thế nào? ❓ ❓

Do quý vị có tham, sân, si, mạn, nghi có Phiền Não Chướng, Sở Tri Chướng; hai thứ chướng ngại ấy ngăn trở cái duyên thấy Phật. Chuyện là như vậy đó. 😡

Phá hai thứ chướng, lìa hết thảy chấp; như vậy thì mới có thể thấy Phật. Vì thế, Phật, Bồ Tát không có thân nhất định. ☀️

Kinh nói lên ý nghĩa như sau: Nếu cái tâm đã định, thân Phật sẽ tự hiện 😇 . Hiện thời chẳng thấy thân Phật, rõ ràng là khuyết thiếu định lực. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert