“Tứ tánh bất sanh” là gì? 4️⃣

ĐẠO PHẬT

“Tứ tánh bất sanh” là gì? 4️⃣

“Tứ tánh bất sanh” là gì

Tứ tánh cũng phát xuất từ Trung Quán Luận.

“Chư pháp bất tự sanh” [nghĩa là] hết thảy các pháp chẳng thể tự sanh ra. ☀️

“Diệc bất tùng tha sanh” [nghĩa là] cũng chẳng do ai khác sanh ra, mà cái khác (tha) cũng chẳng thể tự sanh. 🌈

“Bất cộng, bất vô nhân” nghĩa là cũng chẳng phải do tự và tha cùng sanh ra, mà cũng chẳng thể nói là không có nguyên nhân mà sanh. ❄️

“Thị cố thuyết vô sanh”, cho nên nói vô sanh. ⚪️

Đây gọi là tứ tánh: Tự sanh, tha sanh, cộng sanh, vô nhân sanh. 4️⃣

Nếu quý vị thông đạt bốn tánh chất này, quý vị sẽ hiểu hết thảy các pháp vốn chẳng sanh. 4️⃣

Nếu thấu đạt cái tâm này, tứ tánh chẳng sanh, tương ứng với Không Huệ. ⚪️

Tương ứng với Không Huệ là tương ứng với trí huệ Đại Bát Nhã, đó là Lý nhất tâm. 1️⃣

Tương ứng với Đại Bát Nhã thì trên thực tế là tương ứng với Chân Như pháp tánh 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert