Monat: April 2021

ĐẠO PHẬT

3 Chúng dự nghe pháp tu Tịnh Ðộ👂👀

Dự nghe pháp tu Tịnh Ðộ này, trong đại chúng chia làm ba chúng: 1) Thanh Văn chúng, đứng đầu vì các Ngài là hình tướng xuất thế gian, vì các Ngài thường theo Phật, vì các Ngài là Tăng mà Phật và Pháp đều nhờ có Tăng mà lưu truyền được. 😇 2) Bồ…
Read more

„Ngài Vĩnh Minh Thọ“ thiền sư:🔔

Có Thiền Tông, có Tịnh Độ, như thêm sừng cho mãnh hổ. Đời hiện tại làm thầy người. Đời vị lai làm Phật, Tổ. 🔄 Có Thiền Tông, không Tịnh Độ, 10 người tu, 9 người rớt. Ấm cảnh* nếu thấy hiện ra, chỉ chớp mắt là theo nó. (*) Ấm cảnh là cảnh Ngũ…
Read more

Những CÂU KỆ:

Những CÂU KỆ 🔊🌈

0. Danh Hiệu Phật gieo vào cái tâm rối loạn, tâm rối loạn tất phải thành Phật ☀️ 1. Thật tướng của các pháp: Không sinh cũng không diệt, không thường lại không đoạn, chẳng đồng cũng chẳng khác, chẳng đến cũng chẳng đi. 🌼 2. Chung nhật vô niệm, chung nhật niệm Phật, chung…
Read more

Phật nói Kinh A Di Đà

Phật nói Kinh A Di Đà 🔊🌈

– Danh hiệu Phật như nước cam lồ quý báu, vì có thể tẩy rửa mọi thứ phiền não dơ bẩn, khiến vọng tâm trở thành đài gương làu làu sáng sạch.  Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội Kinh, Phật nói Kinh A Di Đà, kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và…
Read more

Pháp môn Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh Độ ☀️

Phải đọc tụng Đại Thừa, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đều là kinh Đại Thừa. ✅ Chúng ta là người tu Tịnh Độ đọc những kinh điển ấy là đủ rồi, chẳng cần phải tự mình chuốc thêm phiền! 💝 Tịnh Độ tam kinh nhất luận, hoặc…
Read more