Phật nói Kinh A Di Đà

Phật nói Kinh A Di Đà 🔊🌈

– Danh hiệu Phật như nước cam lồ quý báu, vì có thể tẩy rửa mọi thứ phiền não dơ bẩn, khiến vọng tâm trở thành đài gương làu làu sáng sạch.  Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội Kinh, Phật nói Kinh A Di Đà, kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và…
Read more