Những CÂU KỆ 🔊🌈

ĐẠO PHẬT

Những CÂU KỆ 🔊🌈

Những CÂU KỆ:

0. Danh Hiệu Phật gieo vào cái tâm rối loạn, tâm rối loạn tất phải thành Phật ☀️

1. Thật tướng của các pháp: Không sinh cũng không diệt, không thường lại không đoạn, chẳng đồng cũng chẳng khác, chẳng đến cũng chẳng đi. 🌼

2. Chung nhật vô niệm, chung nhật niệm Phật, chung nhật niệm tâm. 🌟

3. Y giáo khởi hạnh, chấp trì Danh Hiệu, nguyện sanh Tịnh Độ. 😇

4. Giác Mê, Giác tu nhứt khắc được về, Mê tu muôn thuở cũng là phàm phu. Thế nên đồng một đường tu, Kẻ thì phát huệ, kẻ ngu suốt đời. 😓

5. Niệm Phật được thấy ngay Đức Phật. Là niệm không còn chút tình đời. Điều này nên nhớ ai ơi. Phật linh hay chẳng, tại nơi lòng mình. 😶

6. Quy Y mà chẳng y hành. Ngàn đời cũng chẳng thoát ly cõi trần. 👺

7. Mê cũng tự mình mê. Tỉnh cũng do mình tỉnh. Mê tỉnh vốn tại tâm. Tỉnh mê không tại cảnh. 🔄

8. Tu Tâm chớ tu cảnh. Cảnh phụ, tâm là chánh. Tâm làm được Chủ rồi. Cảnh không cần phải lánh. ⏺

9. Toàn cõi đời là phàm. Chỉ có tâm là thánh. Tu chủ nơi tâm. Hành chớ chấp nơi cảnh. ⚪️

10 Thật vì sanh tử, phát tâm Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu, trì Danh Hiệu Phật “ Triệt Ngộ Đại Sư „. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert