„Ngài Vĩnh Minh Thọ“ thiền sư:🔔

ĐẠO PHẬT

„Ngài Vĩnh Minh Thọ“ thiền sư:🔔

Có Thiền Tông, có Tịnh Độ, như thêm sừng cho mãnh hổ. Đời hiện tại làm thầy người. Đời vị lai làm Phật, Tổ. 🔄

Có Thiền Tông, không Tịnh Độ, 10 người tu, 9 người rớt. Ấm cảnh* nếu thấy hiện ra, chỉ chớp mắt là theo nó. (*) Ấm cảnh là cảnh Ngũ Ấm: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức. Năm cảnh này thường hiện ra để che lấp tâm Bồ Ðề. Người tu Thiền Tông cốt ngồi yên để soi thấy tâm Bồ Ðề hiện ra. Nhưng nếu chẳng thấy tâm Bồ Ðề mà chỉ thấy ấm cảnh hiện ra, tức thì phải theo nó đi làm chúng sinh mãi mãi. ✔️ ❌

Không Thiền Tông, có Tịnh Độ, vạn người tu, vạn người đỗ. Đã được thấy A Di Đà, còn lo gì chẳng khai ngộ. ❌✔️

Không Thiền Tông, không Tịnh Độ, địa ngục đêm ngày đau khổ. Muôn đời nghìn kiếp còn lâu, nhờ cậy ai, ai tế độ?  🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert