3 Chúng dự nghe pháp tu Tịnh Ðộ👂👀

ĐẠO PHẬT

3 Chúng dự nghe pháp tu Tịnh Ðộ👂👀

Dự nghe pháp tu Tịnh Ðộ này, trong đại chúng chia làm ba chúng:

1) Thanh Văn chúng, đứng đầu vì các Ngài là hình tướng xuất thế gian, vì các Ngài thường theo Phật, vì các Ngài là Tăng mà Phật và Pháp đều nhờ có Tăng mà lưu truyền được. 😇

2) Bồ Tát chúng, ở giữa, vì các Ngài là hình tướng bất định (vừa xuất thế vừa tại thế), vì các Ngài chẳng thường theo Phật, vì các Ngài tiêu biểu cái nghĩa Trung Ðạo. ☀️

3) Thiên, Nhân chúng, ở sau cùng vì các Ngài là hình tướng thế gian, vì trong các ngài có lẫn cả phàm và thánh, vì các ngài là chức ngoại hộ (đứng ngoài mà bảo hộ Phật pháp) 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert