Monat: Mai 2021

ĐẠO PHẬT

Thiên, nhân chúng 3/3 😇👨‍👨‍👧‍👧

Là chúng cõi thiên và cõi nhân Thích Ðề Hoàn Nhân, nguyên tiếng Phạn là Sakra Devà indra, chữ Hán là Năng Vi Chúa hay Năng Thiên Chúa, tức là một vị Thiên vương ở cõi trời Ðao Lợi, ở đỉnh núi Tu Di, cao nhất thế giới. 🌼 Dưới vua Ðế Thích có bốn…
Read more

Bồ Tát chúng hay Bồ Tát tăng 2/3😇 ☀️

Chữ Bồ Tát Ma Ha Tát tiếng Brahmana ở Ấn Ðộ, nguyên âm đọc là Boddhi Sattvaya Maha Sattvaya (Bồ Ðề Tát Ðỏa Bà Gia Ma Ha Tát Ðỏa Bà Gia), dịch nghĩa ra chữ Hán là “đại đạo tâm thành tựu hữu tình” (có tâm đạo lớn làm cho hữu tình được thành tựu).…
Read more

Thường Tùy Chúng 🌼🌷☀️

Ngài Xá Lợi Phất (Ấn Ðộ đọc là Sariputra, chữ Hán là Thân Tử), trong hàng Thanh Văn, Ngài là bậc Trí Tuệ đệ nhất. Ngài Ma-ha Mục Kiền Liên (Ấn Ðộ đọc là Mahamogallàna, chữ Hán là Ðại Thái Thúc Thị), là bậc có phép thần thông đệ nhất. Ngài Ma-ha Ca Diếp (Ấn…
Read more

“Ðại A La Hán” 😇 🌈

“Ðại A La Hán” là tiếng Ấn Ðộ, nguyên âm đọc là Arhan, có hàm 3 nghĩa: ☀️ 1. “Ứng cúng”, người được cúng dường, đó là quả Khất Sĩ. 2. “Sát tặc”, giết hết giặc phiền não, đó là quả Phá Ác. 3. “Vô sinh” không còn sinh tử nữa, đó là quả Bố…
Read more

Thanh Văn chúng 1/3 👨‍👩‍👦‍👦

“Ðại tỳ khưu” là người tu xuất gia, đã được giữ Cụ Túc Giới, tỳ-khưu là tiếng Ấn Ðộ, nguyên âm đọc là Bhikkhu, có hàm 3 nghĩa:☀️ 1) “Khất sĩ” chỉ giữ một chiếc bát để xin cơm nuôi thân, không súc tích tiền của chi cả, chuyên cầu xin lấy đạo xuất thế…
Read more