“Ðại A La Hán” 😇 🌈

“Ðại A La Hán” là tiếng Ấn Ðộ, nguyên âm đọc là Arhan, có hàm 3 nghĩa: ☀️ 1. “Ứng cúng”, người được cúng dường, đó là quả Khất Sĩ. 2. “Sát tặc”, giết hết giặc phiền não, đó là quả Phá Ác. 3. “Vô sinh” không còn sinh tử nữa, đó là quả Bố…
Read more