Thiên, nhân chúng 3/3 😇👨‍👨‍👧‍👧

ĐẠO PHẬT

Thiên, nhân chúng 3/3 😇👨‍👨‍👧‍👧

Là chúng cõi thiên và cõi nhân

Thích Ðề Hoàn Nhân, nguyên tiếng Phạn là Sakra Devà indra, chữ Hán là Năng Vi Chúa hay Năng Thiên Chúa, tức là một vị Thiên vương ở cõi trời Ðao Lợi, ở đỉnh núi Tu Di, cao nhất thế giới. 🌼

Dưới vua Ðế Thích có bốn vị thiên vương ở lưng chừng núi Tu Di. 🌻

Trên vua Ðế Thích ở hư không, còn có vô số các đấng ở các cõi trời khác, tức là 4 cõi Dục Giới:

  • Dạ Ma,
  • Ðâu Suất,
  • Hóa Lạc và
  • Tha Hóa,

18 cõi trời Sắc Giới4 cõi Vô Sắc Giới (tất cả có 2 cõi trời Dục Giới ở núi Tu Di và 26 cõi trời ở trên Hư Không, cộng là 28 cõi) 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert