Monat: Juni 2021

ĐẠO PHẬT

Hoa sen 💐 🌷 🌹

Người tu hành một khi được ở trong bào thai hoa sen trên ao thất bảo nở ra, lên ngay bờ ao, đi vào pháp hội, thấy Phật, nghe pháp. 😇 Hoa sen to bằng bánh xe. 🔴 Bánh xe ở đây là bánh xe bằng vàng của vua Chuyển Luân Vương, to đến 40…
Read more

Chỗ sinh ra người ở bên Cực Lạc 🏝

Phật nói rõ những chỗ sinh ra người ở bên Cực Lạc. Chỗ ở và chỗ sinh ra có rất nhiều vật báu trang nghiêm như thế 🌅 “Thất bảo” là 7 của báu 1) vàng 2) bạc và 5 thứ ngọc có 5 màu: lưu ly, pha lê, xích châu, mã não. Hồ ao…
Read more

Phật đã tạo ra những cảnh vật trang nghiêm 🏞 🪐

Chữ “thất trùng” (bảy lần) tiêu biểu 7 khoa đạo phẩm. 7️⃣ Chữ “tứ bảo” (bốn báu) là tiêu biểu bốn đức: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. 4️⃣ Chữ “chu táp vi nhiễu” là nói những chỗ ở của Phật và Bồ Tát… rất nhiều vô lượng “khắp cả chung quanh” chỗ nào cũng có. ⚪️…
Read more

Phật phải có 3 thân 3️⃣☀️

là Pháp Thân, Báo Thân, và Ứng Thân; Thân nào cũng có thân đơn và thân kép. A: Pháp Thân đơn là cái tính lý của người tu đã chứng nhận được. Báo Thân đơn là những công đức và trí tuệ của người tu đã tạo ra để chứng thực. Hóa Thân đơn là…
Read more

4 Lợi ích 🌱☀️🌈

Phật thấy rõ tất cả đại chúng đây ai cũng có cơ được nghe pháp tu Tịnh Ðộ này, ít ra cũng được một trong 4 lợi ích: 1) Nghe rồi thấy toàn thân sung sướng, vui mừng 😇 2) Nghe rồi sinh tâm thích làm thiện 💖 3) Nghe rồi chừa bỏ hết tội…
Read more