4 Lợi ích 🌱☀️🌈

ĐẠO PHẬT

4 Lợi ích 🌱☀️🌈

Phật thấy rõ tất cả đại chúng đây ai cũng có cơ được nghe pháp tu Tịnh Ðộ này, ít ra cũng được một trong 4 lợi ích:

1) Nghe rồi thấy toàn thân sung sướng, vui mừng 😇

2) Nghe rồi sinh tâm thích làm thiện 💖

3) Nghe rồi chừa bỏ hết tội ác, tật xấu 💝

4) Nghe rồi hiểu thấu vào tới chỗ chính lý của Thực Tướng ⚪️ 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert