Phật phải có 3 thân 3️⃣☀️

ĐẠO PHẬT

Phật phải có 3 thân 3️⃣☀️

 • là Pháp Thân,
 • Báo Thân,
 • và Ứng Thân;
 • Thân nào cũng có thân đơnthân kép.

A: Pháp Thân đơn là cái tính lý của người tu đã chứng nhận được.

Báo Thân đơn là những công đức và trí tuệ của người tu đã tạo ra để chứng thực.

Hóa Thân đơn là những màu sắc, hình tượng 32 tướng, 80 hảo của người tu đã hiện ra.

B: Pháp thân kép thì:

 • 1) Cái Pháp Thân tự tính nó vốn trong sạch (tự tính thanh tịnh pháp thân)
 • 2) Cái Pháp Thân rất mầu nhiệm đã thoát lìa hết trần cấu (hết mọi tà kiến, phiền não nhơ bẩn).

Báo thân kép thì:

 • 1) Cái Báo Thân mình tạo ra để cho mình thụ dụng (tự thụ dụng báo thân)
 • 2) Cái Báo Thân mình tạo ra để cho người khác thụ dụng (tha thụ dụng báo thân).

Hóa Thân kép thì:

 • 1) Cái Hóa Thân mình thị hiện giáng sinh vào cõi nào (thị sinh hóa thân)
 • 2) Cái Hóa Thân mình ứng hiện ra (ứng hiện hóa thân).

Lại còn 2 loại Hóa Thân nữa:

 • 1) Hóa thân ở cõi Phật
 • 2) Hóa thân ở mỗi loài chúng sinh.        

Tuy là phân tách ra thân đơn, thân kép của 3 thân thì như thế (mà đây luận về Tính Ðức) chứ thực ra thân của Phật chẳng phải một, chẳng phải ba, mà là ba, mà là một, chẳng dọc, chẳng ngang, chẳng cùng, chẳng khác (nói thế nào cũng không đúng, cũng lỗi lầm cả). ⚪️

Thân của Phật phải thoát hết mọi lỗi lầm ấy, là cái thân chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn.

Nay trong kinh này nói là: “Phật A Di Ðà” thì chính là chỉ vào cái Thị Sinh Hóa Thân ở trong cõi Ðồng Cư Tịnh Ðộ, nhưng cũng tức là Báo Thân, tức là Pháp Thân đấy (bởi vì thân của Phật là tùy theo 4 cõi ngang nhau mà hiện ra).

Lại nữa, ở trên chữ “thế giới” và chữ “Phật” đều có chữ “hữu”, thì chữ Hữu ấy nghĩa là “có” mà là “có thực”. 💯 ✅

Trong chữ Hữu bao hàm 4 nghĩa (tứ tất đàn: hoan hỷ, sinh thiện, phá ác, nhập lý). 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert