Chỗ sinh ra người ở bên Cực Lạc 🏝

Phật nói rõ những chỗ sinh ra người ở bên Cực Lạc. Chỗ ở và chỗ sinh ra có rất nhiều vật báu trang nghiêm như thế 🌅 “Thất bảo” là 7 của báu 1) vàng 2) bạc và 5 thứ ngọc có 5 màu: lưu ly, pha lê, xích châu, mã não. Hồ ao…
Read more