MỘT LÀ TẤT CẢ, TẤT CẢ LÀ MỘT 1️⃣🔄

ĐẠO PHẬT

MỘT LÀ TẤT CẢ, TẤT CẢ LÀ MỘT 1️⃣🔄

Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. 💫

Có thể nói, đây là mệnh đề tóm tắt toàn bộ yếu nghĩa Kinh Hoa nghiêm. ☀️

Yếu nghĩa ấy nói về sự tương quan tương duyên chằng chịt của tất cả mọi sự vật trong vũ trụ: ↺↻

  • Sự vật này tức là sự vật kia, sự vật kia tức là sự vật này;
  • Một sự vật có mặt trong tất cả mọi sự vật, tất cả mọi sự vật có mặt trong một sự vật;
  • Một sự vật tức là tất cả các sự vật, tất cả các sự vật tức là một sự vật.

Nguyên lí duyên khởi cho ta thấy rằng, một sự vật không thể tự nó có mặt, mà đã do vô số các sự vật khác, không phải là nó, hợp lại cấu thành. 💥

Một cuốn sách chẳng hạn, không phải tự nó hiện ra, nhưng đã do tất cả những cái “không phải là sách” (như giấy, mực, máy in, nhân công, những vật liệu làm ra giấy, làm ra mực, làm ra máy in, rồi những thứ đã nuôi sống thợ làm giấy, thợ làm mực, thợ in v.v…, nhiều lắm, cùng khắp vũ trụ, không kể hết được!) hợp lại làm thành. 📚

Bởi vậy, giữa cuốn sách và chiếc máy in không có gì ngăn cách; trong cuốn sách có mặt tất cả các thứ giấy, mực, máy in v.v…, và đồng thời cuốn sách cũng có mặt trong tất cả các thứ kia. ♻️

Hành giả khi đã đạt được cái thấy này thì tâm ý tức khắc được giải thoát khỏi những ràng buộc, những hạn chế của ngã chấp và pháp chấp, chấm dứt khổ đau. 😇

Kinh Hoa nghiêm (phẩm “Công đức của người mới phát tâm Bồ-đề”) nói: “Cái thấy của vị Bồ-tát phát tâm Bồ-đề rộng lớn thật không có giới hạn: 💝

  • Không có gì khác nhau giữa thế giới thô lậu và thế giới vi diệu, vì thô lậu tức là vi diệu;
  • Không có gì khác nhau giữa thế giới nhỏ và thế giới lớn, vì nhỏ tức là lớn;
  • Không có gì khác nhau giữa một thế giới và vô lượng thế giới, vì một tức là vô lượng;
  • Không có gì khác nhau giữa thế giới dơ và thế giới sạch, vì dơ tức là sạch; 
  • Một thế giới nằm trong vô lượng thế giới, vô lượng thế giới nằm trong một thế giới; …” 🙏
PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert