MỘT THẾ GIỚI 🌌 🪐 ☀️

ĐẠO PHẬT

MỘT THẾ GIỚI 🌌 🪐 ☀️

Nhất thế giới 🌍

Chữ “thế” nghĩa là trôi chảy, ở đây là chỉ cho thời gian. 🕐

Chữ “giới” nghĩa là khu vực, phạm vi, ở đây là chỉ cho không gian.

Từ “thế giới” nguyên được dùng để chỉ cho nơi cư trú của chúng sinh, là cái thế giới hữu vi trong ba cõi; nhưng trong kinh điển đại thừa cũng dùng từ này để chỉ cho thế giới vô vi, tuyệt đối ngoài ba cõi, như Kinh Hoa nghiêm có nói tới “thế giới Liên Hoa Tạng”, Kinh A-di-đà có nói tới “thế giới Cực lạc” v.v…, đều là cảnh giới chân thường của chư Phật. 🧿

Ở đây chỉ xin nói về “thế giới hữu vi” mà thôi. 🌏

Người Ấn Độ thời cổ đại đã y cứ vào thuyết “núi Tu-di” mà thành lập vũ trụ luận, tức là lấy núi Tu-di làm trung tâm, bao quanh có 9 núi, 8 biển, 4 châu thiên hạ, mặt trời và mặt trăng, hợp lại làm thành một đơn vị, gọi là “một thế giới”. 🌠

Hợp 1.000 thế giới làm thành “một tiểu thiên thế giới”.

Hợp 1.000 tiểu thiên thế giới làm thành “một trung thiên thế giới”.

Hợp 1.000 trung thiên thế giới làm thành “một đại thiên thế giới”.

Vậy, một đại thiên thế giới gồm có (1.000 x 1.000 x 1.000 =) 1.000.000.000 thế giới; và trong vũ trụ gồm có vô số cái “một đại thiên thế giới” như thế. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert