Năng và Sở 🔄

ĐẠO PHẬT

Năng và Sở 🔄

Năng thuyết là Người nói ra Kinh này, tức là Phật Thích Ca

Sở thuyết là Người bị nói đến ở trong Kinh này, tức là Phật A Di Đà

Năng độ là Người có năng lực cứu độ, tức là Chư Phật

Sở độ là Người được độ, tức là Chúng Sinh

Năng tín là cái tâm mình tin tưởng

Sở tín là cái Pháp mình tin tưởng

Năng nguyện là cái tâm mình phát nguyện phải làm cho được, tức là mình quyết định bỏ ác ở Ta Bà, làm thiện ở Tịnh Độ

Sở nguyện là nơi mình sở thích ở, tức là Thế Giới Cực Lạc

Năng trì là 3 nghiệp thân, miệng, ý của mình vì nó cùng chấp trì được Danh Hiệu Phật

Sở trì là Danh Hiệu Phật bị chấp trì

Năng sinh là 3 món tư lương “ tín, nguyện, hạnh „ để cho mình đi đường sinh Tịnh Độ

Sở sinh là 4 cõi Tịnh Độ “ Thường Tịch Quang, Thực Báo Trang Nghiêm, Phương Tiện Thánh Cư, Cực Lạc Đồng Cư „, là nơi mình được sinh sang

Năng tán là Người hay khen ngợi, tán thán, tức là Phật Thích Ca và Chư Phật ở khắp 10 Phương nhiều như số cát Sông Hằng

Sở tán là phần độ Y Báo và phần thân Chánh Báo của Đức A Di Đà được tán thán, khen ngợi 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert