Monat: September 2021

ĐẠO PHẬT

Niết Bàn (scr. Nirvāṇa) ☀️

Cứu cánh sau khi diệt khổ là Niết Bàn. 💎 Cảnh giới của không sanh không diệt, đã dập tắt ngọn lửa của dục vọng, thể nhập vào ánh sáng của chân tánh, đạt đến sự thanh tịnh an vui và tự tại. Có 4 loại Niết Bàn: 4️⃣ – Hữu dư Niết Bàn: Người chứng đắc…
Read more

Niết Bàn 🌈 🌷 🌹

Niết Bàn là gì? Niết Bàn là bất sanh bất diệt. ☀️ Vượt thoát sanh tử luân hồi, từ đây về sau, vĩnh viễn không còn sanh tử, không còn sanh tử thì gọi là Niết Bàn. 🌈 Lão hòa thượng Quảng Khâm nói “không đến, không đi”, đấy là Niết Bàn. ✔️ Thế nhưng…
Read more

Thời Bát Nhã ☀️🌈

Giai đoạn thứ ba là thời Bát Nhã. Nếu tính cả thời Hoa Nghiêm, thì đây là thời thứ tư. ✨ „Bát Nhã đào thải“, có giống như trường học loại bỏ học sinh hay chăng? Không phải vậy! Đào thải những phân biệt, chấp trước của chính mình. 💯  Vì sao? Vì trong sự…
Read more

Thời Phương Đẳng (Vaipulya)↗️☀️

Đến thời Phương Đẳng (Vaipulya), khi ấy, đức Phật bèn quở trách, khuyến khích những người tu Tiểu Thừa phát Bồ Đề tâm, hồi Tiểu hướng Đại. 🔴 Đức Phật quở trách Tiểu Thừa A La Hán và Bích Chi Phật là “bại chủng” (hạt giống lép), không có tương lai gì! Họ tốt nghiệp…
Read more

Thời A Hàm (Āgama) ☀️ 🌈

Thời A Hàm (Āgama) có thể nói là đức Phật dạy lớp Tiểu Học, dùng pháp Tiểu Thừa. 🔴 Thanh Văn và Duyên Giác đều căn cứ trên kinh luận A Hàm. 😇 A Hàm cũng có Tam Tạng, tức là Tam Tạng của Tiểu Thừa, có Kinh, Luật, Luận. 3️⃣ 📗 📘 📙 Chiếu…
Read more